Νέα
 • ΓΔ: 1422.32 +1.28%
 • Τζίρος: 103,05 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Αυτή είναι η στρατηγική αποχώρησης του ΤΧΣ - Τι προβλέπει το σχέδιο

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικαιροποίησης της Στρατηγικής Αποεπένδυσης, η οποία συντάχθηκε στο πλαίσιο του νόμου (3864/2010), έχει συμφωνηθεί με τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή, τις τράπεζες, και έχει λάβει την έγκριση του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με το ΤΧΣ, η Στρατηγική Αποεπένδυσης τηρεί τις αρχές που ορίζονται στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ΤΧΣ καθώς και όλες τις σχετικές νομικές και κανονιστικές διατάξεις. Ο Νόμος αναδεικνύει την αποεπένδυση σε κεντρική επιλογή του ΤΧΣ, εξίσου σημαντική με την κύρια αποστολή του που αφορά τη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος για χάρη του δημόσιου συμφέροντος, και καθορίζει ως ορίζοντα ολοκλήρωσής της το τέλος του 2025, που είναι η ημερομηνία λήξης της λειτουργίας του Ταμείου.

Το Ταμείο είναι απολύτως προσηλωμένο στην προσπάθεια να διαθέσει τις συμμετοχές του στις συστημικές τράπεζες πριν την εκπνοή του με τρόπο συντεταγμένο και συμβατό με την διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εύλογη αξία τους.

Η πώληση των μετοχών σε οποιαδήποτε από τις ελληνικές συστημικές τράπεζες συνάδει πλήρως με την αποστολή του ΤΧΣ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αντανακλά την πρόοδο του Τραπεζικού τομέα όσον αφορά την αντιμετώπιση αδυναμιών του παρελθόντος και την επίτευξη και επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας.

Η αποεπένδυση των συμμετοχών του Ταμείου θα προσφέρει ευρύτερα οφέλη στην ελληνική οικονομία και στο δημόσιο συμφέρον, ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και συμβάλλοντας στην παροχή περισσότερων ευκαιριών για άμεσες επενδύσεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, ο οποίος αναβαθμίζεται εξασφαλίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του σε καθεστώς πλήρους ιδιωτικής ιδιοκτησίας.

Το ΤΧΣ θα εντοπίσει ευκαιρίες για την υλοποίηση καλά σχεδιασμένων συναλλαγών με τον πλέον συμφέροντα τρόπο, πάντα σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Θα αναλάβει ίδιες πρωτοβουλίες αλλά παράλληλα θα εξετάσει τυχόν προσεγγίσεις από επενδυτές και προτάσεις που ενδέχεται να υποβάλουν οι Τράπεζες.

Πριν αποφασίσει να επιδιώξει μια πώληση μετοχών, το ΤΧΣ θα λάβει υπόψη τις υποχρεώσεις του για την χρηματοοικονομική σταθερότητα καθώς και τη εξασφάλιση δίκαιης αξίας για τις συμμετοχές του. Σε κάθε περίπτωση, θα ακολουθήσει μια διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία, διατηρώντας παράλληλα την αρμόζουσα εμπιστευτικότητα.

Η Στρατηγική ορίζει σαφώς τις βασικές αρχές που εξυπηρετούνται κατά την διαδικασία αποεπένδυσης:

 1. Σαφήνεια σκοπού στο πλαίσιο μιας σαφούς και συνοπτικής στρατηγικής που καθορίζει τις γενικές παραμέτρους για μεμονωμένες συναλλαγές.
 2. Διαφάνεια σχετικά με τη στρατηγική μέσω της κοινοποίησης σαφών στρατηγικών στόχων στα ενδιαφερόμενα μέρη.
 3. Υψηλά πρότυπα λειτουργίας με την τήρηση βέλτιστων πρακτικών οι οποίες είναι πλήρως συμβατές με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 4. Διαφανής και ανταγωνιστική διαδικασία η οποία προβλέπει σε όλους τους τύπους συναλλαγών ότι οι καλή τη πίστει επενδυτές θα έχουν την βεβαιότητα ότι θα αντιμετωπιστούν με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο. Το ΤΧΣ δεν θα ακολουθήσει διμερή διαπραγμάτευση ή συναλλαγή η οποία δεν θα περιλαμβάνει ανταγωνιστική διαδικασία, η χρονική στιγμή της οποίας θα ανακοινώνεται κατά την έναρξη της συναλλαγής.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποεπένδυσης, το ΤΧΣ θα επιδιώκει να ενισχύσει την αξία του χαρτοφυλακίου του, παρότι ο σχεδιασμός, η δομή, η διαδικασία και η εκτέλεση των επι μέρους συναλλαγών θα είναι προσαρμοσμένες στις συνθήκες της αγοράς και στις επιδόσεις των Τραπεζών.

Το ΤΧΣ δεν θα δεσμευτεί σε συγκεκριμένο χρονισμό ή αλληλουχία συναλλαγών εντός του συνολικού πλαισίου εκποίησης με ορίζοντα τριετίας, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η εμπορική αξία του χαρτοφυλακίου του. Επιπλέον, δεν θεωρεί ότι οι μεμονωμένες συναλλαγές αποτελούν σημείο αναφοράς για τις επόμενες που θα σχεδιαστούν και θα εκτελεστούν υπό το φως των τότε επικρατουσών συνθηκών.

Αυτόκλητες προσφορές

Το Ταμείο θα εξετάσει, κατ' αρχήν, αυτόκλητες (unsolicited) προσφορές για μερίδια που υπερβαίνουν το 5% των υφιστάμενων μετοχών μιας δεδομένης Τράπεζας ή σε σχέση με τις πλήρεις συμμετοχές του σε μια δεδομένη Τράπεζα εάν κατέχει λιγότερο από το 5% των μετοχών σε κυκλοφορία. Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα, τη χρονική δέσμευση και το κόστος εφαρμογής της διαδικασίας για αυτόκλητες προσφορές, το Ταμείο είναι μάλλον απίθανο να εξετάσει προσφορές για μικρότερο μερίδιο και εάν αποφασίσει κάτι τέτοιο θα σχεδιάσει μια κατάλληλη διαδικασία που θα σέβεται τις Βασικές Αρχές αποεπένδυσης.

Το Ταμείο θα χρειαστεί επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να εξετάσει εάν θα ανταποκριθεί σε μια αυτόκλητη προσφορά. Προς το σκοπό αυτό, αναμένει από κάθε δυνητικό επενδυτή που υποβάλλει μια αυτόκλητη προσφορά (unsolicited offer) να παράσχει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: 

 

 • Επιβεβαίωση της ταυτότητας της νομικής οντότητας (επενδυτή) που αναμένεται να συμμετέχει στη συναλλαγή και της μετοχικής της δομής∙
 • Περιγραφή του δυνητικού επενδυτή, του σκεπτικού της εξαγοράς, της στρατηγικής που προτείνει και των μελλοντικών σχεδίων για την Τράπεζα.
 • Το μερίδιο / αριθμός μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει από το Ταμείο.
 • Ένδειξη του ελάχιστου αντίτιμου επιπλέον της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής (premium) που είναι διατεθειμένος να καταβάλει ο επενδυτής για τις μετοχές∙
 • Στοιχεία ιδιοκτησίας του δυνητικού επενδυτή (ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές ή συνδεδεμένα μέρη του), εάν υπάρχει, εντός του τελευταίου έτους στην συγκεκριμένα Τράπεζα, καθώς και οποιαδήποτε αρνητική θέση (short position) ή παράγωγα προϊόντα που αφορούν τίτλους της συγκεκριμένης Τράπεζας.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με την προτεινόμενη χρηματοδότηση της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τυχόν προϋποθέσεις και τον αναμενόμενο χρόνο αυτής της χρηματοδότησης∙
 • Περαιτέρω βασικές πληροφορίες και δέουσα επιμέλεια που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με το τρέχον ρυθμιστικό καθεστώς της οντότητας/ομάδας που αποκτά, εάν υπάρχει, και οποιαδήποτε σχέση με τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών οποιουδήποτε πρόσφατου διαλόγου ή τρέχουσας αξιολόγησης καταλληλόλητας ειδικής συμμετοχής σε εποπτευόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 
 • Εάν είναι απαραίτητο, επιβεβαίωση ότι ο δυνητικός επενδυτής θα είναι πρόθυμος να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις ρυθμιστικές εγκρίσεις∙ και 
 • Λεπτομέρειες των διαδικασιών εσωτερικής έγκρισης, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης ότι η προσφορά έχει λάβει όλες τις σχετικές εσωτερικές εγκρίσεις πριν από την υποβολή.

Εάν ο δυνητικός επενδυτής επιδιώκει να αποκτήσει συμμετοχή ανώτερη του 10% στην εν λόγω Τράπεζα (ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό ρυθμιστικό όριο) και δεν έχει ήδη ολοκληρωθεί ή εγκριθεί η αξιολόγηση καταλληλόλητας ειδικής συμμετοχής σε εποπτευόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ, το Ταμείο ενδέχεται να απαιτήσει περαιτέρω πληροφορίες και η αξιολόγηση για τον «καλή τη πίστει» χαρακτηρισμό της προσφοράς μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

Μετά τη λήψη μιας αυτόκλητης προσφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου θα κρίνει εάν αποτελεί μια καλή τη πίστει προσφορά αξιολογώντας ότι:

 • πληρούνται όλες οι Προαπαιτούμενες Συνθήκες, καθώς και ότι 
 • δεν υπάρχουν στοιχεία να θεωρεί ότι ο δυνητικός επενδυτής μπορεί να μην είναι σε θέση να ολοκληρώσει μια Ιδιωτική Συναλλαγή. 

Η απόφαση ότι ένας δυνητικός επενδυτής ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ολοκληρώσει μια Ιδιωτική Συναλλαγή θα ληφθεί μόνο εάν κατά την εκτίμηση του Ταμείου ο δυνητικός επενδυτής δεν αναμένεται να λάβει την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών ή δεν έχει παράσχει επαρκή στοιχεία ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει την απόκτηση των μετοχών της Τράπεζας. Το Ταμείο θα ακολουθήσει όλες τις καλή τη πίστει προσφορές και θα ξεκινήσει τη φάση εκτέλεσης της συναλλαγής διορίζοντας έναν σύμβουλο διάθεσης (όπως περιγράφεται στον Νόμο του ΤΧΣ).

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, Ανδρέας Βερύκιος, τόνισε ότι «η αποεπένδυση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική και πολύπλοκη διαδικασία η οποία θα υλοποιηθεί με πλήρη σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας. Το Ταμείο θα κληθεί να πάρει αποφάσεις ζυγίζοντας την ταχύτητα με την οικονομική αποδοτικότητα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Το γεγονός ότι τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν στην στρατηγική αποεπένδυσης, εγγυάται ότι το εγχείρημα θα υλοποιηθεί με αξιοπιστία και απαρέγκλιτη προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ Ηλίας Ε. Ξηρουχάκης σημείωσε ότι «η δημοσιοποίηση της στρατηγικής αποεπένδυσης του ΤΧΣ, συνιστά ορόσημο σε μία μακρά πορεία μεγάλων προκλήσεων στις οποίες το Ταμείο έχει, διαχρονικά, ανταπεξέλθει επιτυχώς. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και αισιόδοξοι  καθώς παρά τις δυσκολίες της τρέχουσας συγκυρίας, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες βελτίωσαν θεαματικά τις επιδόσεις τους και κρίνονται έτοιμες να κινηθούν δυναμικά τα επόμενα χρόνια προς όφελος των μετόχων τους, του δημοσίου συμφέροντος, της περαιτέρω ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας και φυσικά της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.»

Εναλλακτικοί τρόποι συναλλαγής

Το ΤΧΣ θα αποφασίζει για τη συγκεκριμένη δομή της κάθε μεμονωμένης συναλλαγής αποεπένδυσης λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα οφέλη και τα μειονεκτήματα κάθε τύπου, τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεσή της και το προφίλ των επενδυτών που συνήθως συμμετέχουν σε τέτοιες συναλλαγές. Ενώ οι περισσότερες συναλλαγές είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν με πρωτοβουλία του Ταμείου, ορισμένες μπορεί να προκύψουν από πρωτοβουλία της Τράπεζας ή από αυτόκλητη προσφορά τρίτου μέρους. Οι διαφορετικές δομές συναλλαγών μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες και οι δύο είναι διαθέσιμες στο Ταμείο:

 • Συναλλαγή μέσω Κεφαλαιαγοράς: οι μετοχές πωλούνται απευθείας στην ανοιχτή αγορά μετοχών μέσω διαδικασίας που στοχεύει σε ευρεία διανομή σε κατά κύριο λόγο θεσμικούς επενδυτές, με την τιμή να καθορίζεται συνήθως μέσω: (i) μιας διαδικασίας bookbuilding που ενσωματώνει κάποιο βαθμό ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών, ή (ii) μέσω του συνήθους μηχανισμού διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο. Η Στρατηγική αποεπένδυσης περιλαμβάνει τρεις δομές Συναλλαγών μέσω Κεφαλαιαγοράς με πρωτοβουλία του Ταμείου (Accelerated Bookbuild, Fully Marketed Offering και trading plan/dribble out) και μία με πρωτοβουλία της αντίστοιχης Τράπεζας (share buyback). Το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιήσει συνδυασμό των παραπάνω δομών, εάν αυτό είναι συμφέρον λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες. Μια σύντομη περιγραφή αυτών των δομών περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β.
 • Ιδιωτική συναλλαγή: μεγάλο πακέτο μετοχών (μερίδιο 5% ή μεγαλύτερο ή το πλήρες μερίδιο εάν το ΤΧΣ κατέχει λιγότερο από 5%) πωλείται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ή δημόσιας εξαγοράς σε επενδυτή (επενδυτές) που επιδιώκει (επιδιώκουν) να αποκτήσει (αποκτήσουν) σημαντικό μερίδιο στην Τράπεζα. Το Παράρτημα Γ συνοψίζει τις δύο προσεγγίσεις στην περίπτωση ιδιωτικών συναλλαγών που μπορεί να εφαρμόσει το Ταμείο και οι οποίες περιλαμβάνουν μια διαγωνιστική φάση (ανοικτή στην συμμετοχή όλων των «καλή τη πίστει»επενδυτών) είτε στην αρχή είτε στο τέλος της συναλλαγής. Εάν επιτευχθεί συμφωνία για την τιμή και τους άλλους όρους για μια ιδιωτική πώληση, το Ταμείο θα υπογράψει νομικά δεσμευτικά έγγραφα με τον επενδυτή, εφόσον η τιμή είναι εύλογη (όπως αποδεικνύεται από τις δύο σχετικές ανεξάρτητες γνωμοδοτήσεις που θα ζητηθούν για αυτό τον σκοπό).

Δείτε εδώ τα κύρια σημεία της Στρατηγικής Αποεπένδυσης

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ