Νέα
  • ΓΔ: 1244.75 +2.16%
  • Τζίρος: 137,93 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Attica Bank: Στις 8/3 σταματά προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών λόγω reverse split

Πηγή: Intime
Πηγή: Intime

Η ATTICA BANK με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ανακοίνωση, η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 30.12.2022, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων:

Την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από €0,07 σε €10,50 με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Τράπεζας από 1.495.678.391 σε 9.971.190 μετοχές με αναλογία μία (1) νέα κοινή μετοχή προς εκατό πενήντα (150) υφιστάμενες κοινές μετοχές της Τράπεζας (Reverse Split), και ενημέρωση για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης ονομαστικής κοινής μετοχής της Τράπεζας από €10,50 σε €0,05 με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018, με συνέπεια τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των €104.198.935,50.

Την 20.02.2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ. 2875050/20.02.2023 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών (Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις της από 30.12.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €498.559,50 και διαιρείται σε 9.971.190 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,05 η καθεμία.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), την 03.03.2023, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 9.971.190
νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €10,50 η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 1.495.678.391 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την κατά τα ανωτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €10,50 σε €0,05 ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €104.198.935,50, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Με απόφαση της Τράπεζας, η 07.03.2023 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 1.495.678.391 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α.
Από την επομένη εργάσιμη ημέρα, 08.03.2023, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 09.03.2023 (Record Date).
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 9.971.190 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,05 ανά μετοχή, ορίζεται η 13.03.2023.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 9.971.190 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου
μετοχές, ονομαστικής αξία €0,05 η καθεμία
.

Η τιμή εκκίνησης της διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες
μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων στο Σ.Α.Τ. 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ